สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Smarter English)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Smarter English)

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Smarter English) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึ้น ทั้งในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง และนอกสถานที่ (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าคุ้มครองจากสถานที่จริงผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ป่า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 15 (Sustainable Development Goal 15: Life on Land) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดโครงการ