คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “สานสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะชีวิตบัณฑิตเคมี”

คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “สานสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะชีวิตบัณฑิตเคมี”

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.นิสรา คำมณี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงศ์ และอาจารย์วีระ น้ำฟ้า (อาจารย์พิเศษ) ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเป็นวิทยากรให้กับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ในโครงการ “สานสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะชีวิตบัณฑิตเคมี” ณ ห้องสัมมนา CL 203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์