ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบออนไลน์

ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบออนไลน์

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงข้อมูลคณะ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระบบและสิ่งสนับสนุนสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา