ผศ.ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร International Journal of Metadata

ผศ.ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร International Journal of Metadata

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศึกษา ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 3 หน้า 227-237 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR/JCR Q3 ด้าน Information and Communication Technologies (ICTs)