ภาควิชาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ภาควิชาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

วันที่ 25-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาศาสนาและปรัชญา และภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่เข้าร่วมให้การต้อนรับนิสิตใหม่อย่างอบอุ่น