ภาควิชาภาษาตะวันออกศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย

ภาควิชาภาษาตะวันออกศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย

วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ได้เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองโลกภายนอก เกิดองค์ความรู้เกี่ยว กับการบริหารจัดการและการดำเนินงานหลักสูตร 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ สงวนศรี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมจำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้