สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ในเทอมต้น/2567 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการซักซ้อมความเข้าใจด้านกระบวนการระหว่างและหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่นิสิต