คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายสาธารณะ (ครั้งที่ 1) เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 69 ปี ภายใต้หัวข้อ การบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน (SDG5) โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.ณัฐภัทร พัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก บรรยายหัวข้อ การศึกษาเพศสภาพผ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย บรรยายหัวข้อ บทละครชาตรีร่วมสมัยของประดิษฐ ประสาททอง: ลักษณะการสร้างสรรค์ และกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน
สามารถรับชมย้อนหลังได้ตาม QR code นี้ หรือ https://drive.google.com/file/d/1hI853HVR5pLq0WI9fY-RPcaqpkYogFG2/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR185l4MEDQfo80qx_-ATxeuZ6VeTBrog_-V7nNWD00tlZ-l55WcwE5Q1wI_aem_hg8Uklq1SOTnZa2t4ZRAjw