สาขาวิชาศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน

สาขาวิชาศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในโอกาสศึกษาดูงาน