ภาควิชาสังคมวิทยา จัดโครงการศิลปะเพื่อตระหนักรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและนิสิต

ภาควิชาสังคมวิทยา จัดโครงการศิลปะเพื่อตระหนักรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและนิสิต

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการศิลปะเพื่อตระหนักรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงคุณค่าของการเปิดใจรับฟัง เข้าถึงความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น และก่อให้เกิดพลังความสุขในการดำเนินชีวิต พร้อมเสวนา 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ศิลปะเพื่อตระหนักรู้ผ่านประสาทสัมผัส 2) ศิลปะเพื่อตระหนักรู้เชื่อมโยงประสบการณ์ภายใน