สาขาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการ