ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด เนื่องในโอกาสรับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการจัดการเรียนรู้ และ ผศ.ดร.กนกวรรณ สาโรจน์ เนื่องในโอกาสรับเข็มเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอประชุมธำรง บัวศรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแสดงความยินดี