ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
🤍ดร.เพยาว์ รื่นรวย ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารธุรกิจ
💜ดร.ณัฐภัทร พัฒนา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
🤍ผศ.กันติทัต การเจริญ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
💜ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรมฉลวย ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาชุมชน/สังคม
🤍นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านราชการ