โครงสร้างงาน

งานบริการวิชาการ มีขอบข่ายภาระงานดังนี้

 1. งานสนับสนุนภารกิจงานด้านบริการวิชาการของคณะฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา
 2. งานบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ตลอดจนหารายได้ตามภารกิจของคณะฯ 
 3. งานจัดทำและดำเนินงานให้เป็นไปแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
 4. งานออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอกและตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 5. งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
 6. งานบริหารจัดการและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก
 7. งานประเมินผลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ เพื่อนำมาออกแบบ  พัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
 8. งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 
 9. งานบริการให้คำปรึกษาการจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในคณะฯ
 10. งานสร้างเครือข่าย และแสวงหาความความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
 11. งานจัดทำรายงานประจำปี-ผลงานด้านบริการวิชาการ 
 12. งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก