กำหนดการ
การรับสมัครหลักสูตรออนไลน์ฟรี ปี 2564

หลักสูตร

วันที่อบรม

เทคนิคการเขียนและนำเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ

วิทยากร: ดร.อภิรักษ์  ชัยปัญหา

วันอังคารที่ 23 ก.พ. 64

เวลา 13.00 - 16.00 น.

Online Communication for Business

วิทยากร: ผศ.ดร. พรรณพิลาศ  กุลดิลก

วันพุธที่ 24 ก.พ. 64

เวลา 15.00 - 1800 น.

เขียน RESUME อย่างไรให้ได้งาน

วิทยากร: ดร.สุตราภรณ์  ตันตินีรนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค. 64

เวลา 17.00 - 19.00 น.

Online Communication for Corporate Communication

วิทยากร: อาจารย์ปาจารีย์  ปุรินทวรกุล

วันอังคารที่ 23 มี.ค. 64

เวลา 13.30 - 16.30 น.

จิตภาวนาเพื่อพัฒนาชีวิตในยุคดิจิทัล

วิทยากร: ผศ.ดร.มนตรี   วิวาห์สุข

วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เรียนรู้สำนวนภาษาเกาหลีกับ "ชนชั้นปรสิต (PARASITE)

วิทยากร: อาจารย์พัชรยา  ปาลสุทธิ์

วันอังคารที่ 27 เม.ย. 64

เวลา 14.00 - 16.30 น.

เทศกาลญี่ปุ่น

วิทยากร: ผศ.ปานเสก  อาทรธุระสุข

วันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 64

เวลา 14.00 - 16.30 น.

เปลี่ยนชีวิตด้วยข้อคิดจากนิทาน

วิทยากร: ดร.ขันทอง  วิชาเดช

วันศุกร์ที่ 30 เม.ย. 64

เวลา 19.00 - 21.00 น.

Storytelling

วิทยากร: อาจารย์ประเสริฐ  ช่วยแก้ว

ผ่านระบบ : Google Meet

วันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 64

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เทคนิคการสร้าง Podcast เบื้องต้น

วิทยากร: ผศ.ดร.ตวงทอง  สรประเสริฐ

ผ่านระบบ : Google Meet

วันอังคารที่ 25 พ.ค. 64

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ

วิทยากร: อาจารย์ปวันรัตน์  แตงจุ้ย

ผ่านระบบ : Microsoft Team

วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

เวลา 13.00 - 16.00 น.