สำนักงานคณบดี

นายวิชัย  แย้มหลั่งทรัพย์
(หัวหน้าสำนักงานคณบดี)
โทร 2316

นางสาวอุไรวรรณ ศักดิ์ศรีเจริญ
(บุคลากรชำนาญการ)
งานบุคคล
โทร 2311

นางนงลักษณ์ วงษ์ทองเหลือ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
งานบุคคล
โทร 2311

นายวัฒนา ช้างวงษ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
งานสารบรรณ
โทร 2310

นางสาวกรทอง เนื่องจำนงค์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
งานประชุม/เลขาคณบดี
โทร 2320

นางลาวัลย์ เรศจะโปะ
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
งานการเงิน
โทร 2317

นางสาวจารุวรรณ จูชากะสิก
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
งานการเงิน
โทร 2324

นางสาวปรินณดา คารมรื่น
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
งานการเงิน
โทร 2324

นางสาวสุปราณี อโนดาษ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
งานยุทธศาสตร์
โทร 2393

นางสาวเสาวณีย์ พานิชเจริญ
(นักวิชาการพัสดุ)
งานพัสดุ
โทร 2331

นางวราภรณ์ สร้อยสน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
งานพัสดุ
โทร 2331

นายทำนูล ประทุมสินธุ์
(พนักงานธุรการ ระดับ3)
งานโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 2335

นายวาริช ซุ่นไล้
(ช่างซ่อมบำรุง ระดับ3)
งานโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 2335

นายไพบูลย์ ปล้องทอง
(ผู้ปฏิบัติงานช่าง)
งานโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 2335

นายพิพัฒน์ พรหมทอง
(พนักงานขับรถยนต์)
งานโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 2326

นายทรงศักดิ์ บุญประเวศ
(พนักงานบริการอัดสำเนา)
งานโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 2326

นายสหัสวรรษ พิทักษ์กรณ์
(ผู้ปฏิบัติงานช่าง)
งานโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 2335

ดร. อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โทร 2319

นายจิรคุณ ขะมันจา
(ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โทร 2319

นายชัยยันต์ บำเพ็ญแพทย์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โทร 2342

นายประกร เถกิงเกียรติ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โทร 2342

นางสาวพลินภรณ์ รุจินันวรีย์
(นักวิชาการศึกษา)
งานพัฒนาคุณภาพ
โทร 2385

นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)
งานวิชาการ
โทร 2390

นางสาวธนัญฉัตร เอี่ยมเพ็ชร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
งานวิชาการ
โทร 2382

นางสาวนงลักษณ์ ทองเลี่ยม
(นักวิชาการศึกษา)
งานบริการวิชาการ
โทร 2327

นางสาวสุปราณี อึ๊งเจริญ
(นักประชาสัมพันธ์)
งานสื่อสารองค์กร
โทร 2336

นางสาวศิริลักษณ์ ไชยกิตติ
(นักวิชาการศึกษา)
งานวิจัย
โทร 2337

นางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)
งานวารสาร
โทร 2344

นางสาวจีรทัช ใจจริง
(นักวิชาการศึกษา)
งานกิจการนิสิต
โทร 2386

นางสาวสุทิชา หงษาคร
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
งานกิจการนิสิต
โทร 2386