งานยุทธศาสตร์

พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อิทธิพัทธ์  โยธะพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
พัฒนาเมื่อ  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567