โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตเข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

วันตากสินมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ เป็นตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันตากสินมหาราช” ประจำปี 2566 ณ วัดใหญ่อินทราราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้แทนบริษัทคิวเอ็มบีจำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้แทนบริษัทคิวเอ็มบีจำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี และ ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชมดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ในการให้บริการ เสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัท คิวเอ็มบี จำกัด ต่อไป

อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Online)

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Online) ให้กับพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิวัฒน์ คำสีม่วง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณณัฏฐณิชา มีสิทธิ์ บุคลากรจากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ✨
ในการบรรยายดังกล่าวทำให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

โครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 18 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ เมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ต จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรอันประกอบไปด้วย
🔹รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอติเทพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
🔹อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
🔹นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ และนางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิจัยในการพัฒนางานประจำ อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ต่อไป

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ สู่องค์กรความเป็นเลิศที่ยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือก ประกอบไปด้วย

 • ดร.อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 • นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟัง

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Uniting for the Glory” ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเครือข่ายความร่วมมือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ประกอบด้วย

 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ กิจการนิสิต วิเทศสัมพันธ์ และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายสถาบันที่มีพันธกิจจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งต่อไป