สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการศึกษา ญี่ปุ่น – ไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการศึกษา ญี่ปุ่น – ไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยโตโย บริษัท Asmil Corp. กรุงโตเกียว และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรายปี หลักสูตร 3+1 ภาษาญี่ปุ่น และความร่วมมือในด้าน Overseas Internships โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่ภาควิชาเข้าร่วมโครงการ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเข้าร่วมแลกเปลี่ยน และหารือความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์นิชุตา บุญขำ และอาจารย์อัครวินท์ โฉมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน และหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Emmanuel Houze Director of the Institut d’Administration des Entreprises of Montpellier จาก L’IAE Montpellier Business School ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้
✨ ผศ.ดร.พีร วงศ์อุปราช (อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
✨ ผศ.ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ (อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุลปาจรีย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุล หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วัฒนธรรมศึกษา

โครงการเสวนาระเบียบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสวนาระเบียบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทาง การบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิและสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ และเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาควิชาสารสนเทศศึกษาศึกษาดูงานหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผศ.ดร. ศรีหทัย เวลล์ส หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรสารสนเทศศึกษา และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้การต้อนรับ
ภายในงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อด้านสหกิจศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกราช แก้วเขียว ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสหกิจศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ และ สถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา ในโอกาสได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2567 สาขาการจัดการเรียนรู้
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0565/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และสานสัมพันธ์ ระหว่างภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน และ รศ.ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
🔹การแนะนำมหาวิทยาลัยโดยตัวแทนนิสิต นักศึกษา
🔹การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดบลูคาร์บอน โดย ผศ.ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🔹กิจกรรมสานสันพันธ์ระหว่างนิสิต นักศึกษา
ทั้งนี้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากทั้งสองหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มา ณ ที่นี้

ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับหน่วยงานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่าย YSDN สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จัดปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Chinese Academy (Kunming) of South and Southeast Asian Studies, Yunnan Academy of Social Sciences

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Chinese Academy (Kunming) of South and Southeast Asian Studies, Yunnan Academy of Social Sciences เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมีอาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการบริการวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ