ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อบรับและหารือร่วมกับ Fukui medical Welfare College

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อบรับและหารือร่วมกับ Fukui medical Welfare College

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ สงวนศรี และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ให้การต้อบรับและหารือร่วมกับ Fukui medical Welfare College เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการจัดทำโครงการในอนาคต อาทิ การเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการบริบาลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่าย Business and Planing ของสถาบันร่วมหารือ ได้แก่

  1. MR.Matsuura Etsuo, Managing Director
  2. MR.Kazuya Tanaka, Asean Office Manager
  3. MS.Hama Kiyoko, New Asean Office Manager (MR.Tanaka’s Successor)
  4. MS.Kaewta Ditsataporn, Asean Office Coordinator & Administrator