โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ สู่องค์กรความเป็นเลิศที่ยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม