แสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนิสิตดีเด่นระดับปริญญาตรี

แสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนิสิตดีเด่นระดับปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนิสิตดีเด่นระดับปริญญาตรี ได้แก่

 • รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทยศึกษา
 • นายชยันต์ วรรธนะภูติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
 • นายธรรมรัตน์ หรั่งเจริญ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  รวมถึงขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดพิธีมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี โดยรายนามผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย
  ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
 1. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย)
  การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 2. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 3. นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
 4. รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทยศึกษา
  ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565
 5. นายชยันต์ วรรธนะภูติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
 6. Professor Dr. Yoshiko Tsukada พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 7. เกสัชกร รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 8. นายสงบ ทองเทศ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย