บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 5-Minute Tips & Tricks for Boosting Productivity

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 5-Minute Tips & Tricks for Boosting Productivity

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 บุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม ( 5-Minute Tips & Tricks for Boosting Productivity ) ภายใต้ความร่วมมือ 6 สถาบัน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโดยกลุ่มงานอำนวยการและวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมได้มากมาย ผ่านการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งยังสามารถส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างความเข้าใจต่อวัฒนธรรม และมุมมองต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการนำเสนอกว่า 18 หัวข้อ ผ่านโปรแกรม ZOOM