ต้อนรับ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณมูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ

ต้อนรับ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณมูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณมูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและหารือเพื่อเตรียมสร้างความร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ และความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างสองสถาบันต่อไป