ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด