ต้อนรับ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ

ต้อนรับ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ ในโอกาสหารือเพื่อสร้างความร่วมมือสำหรับการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป