ภาควิชาศาสนาและปรัชญา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิต

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศในการทำงานให้กับนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจิตราภรณ์ วนัสพงศ์ และนางสาวฑิฆัมพร นาวานุเคราะห์ เป็นวิทยากร