ภาควิชาจิตวิทยา จัดโครงการจิตวิทยาสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง การปรับตัวในการทำงาน “ยุคดิจิทัล”

ภาควิชาจิตวิทยา จัดโครงการจิตวิทยาสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง การปรับตัวในการทำงาน “ยุคดิจิทัล”

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการจิตวิทยาสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง การปรับตัวในการทำงาน “ยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า ได้แก่ คุณยุวันดา ธราพร คุณภัทราภรณ์ พวงเพชร และคุณวสุพล จันทร์กระจ่าง เป็นวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะการทำงานในโลกปัจจุบันและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน