โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies – ครั้งที่ 2

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies – ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies – ครั้งที่ 2
โครงการนี้จัดขึ้นโดย สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับทุนสนับสนุนจาก Academy of Korean Studies สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โปรแกรม AKS Seed Program for Korean Studies อันมีโครงการหลัก คือ โครงการส่งเสริมเกาหลีศึกษาสำหรับผู้เรียนชาวไทย ซึ่งโครงการย่อยที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ คือ โครงการผลิตตำราเกาหลีศึกษา และ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies- ✨
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า หรือวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้มีเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างสถาบันอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติ โดยในงานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม ประธานโครงการกล่าวถึงจุดประสงค์ของงาน
การจัดโครงการในครั้งนี้มี นิสิต นักศึกษา ที่นำเสนอผลงานจาก 11 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนบทความที่นำเสนอทั้งสิ้น 16 บทความ ทั้งนี้ผลงานที่นำเสนอทุกเรื่องได้ผ่านกระบวนการพิชญพิจารณ์ (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔹เว็บไซต์ของโครงการ : https://sites.google.com/view/rts2024
🔹ดาวน์โหลด E-Proceeding : https://drive.google.com/file/d/1es8aGXeRjByAwdcm4jT0nIEVNlUtOtT9/view?fbclid=IwAR0iLu5E6Ir31oCB01-HswdXYM85AIbWbPWdo3-GGhm7G8B3INnX7AqWHig&pli=1
🔹รูปบรรยากาศภายในงาน (1) : https://drive.google.com/drive/folders/186UJgEubXhANg7VwLEhUGxiwZ3EKr3Hb?fbclid=IwAR0A3rIoN4m4Yf4uuN_jlFbWJGdQONltbPaYq-sDyfGO4a5-WhzKzElUw2w
🔹รูปบรรยากาศภายในงาน (2) : https://drive.google.com/drive/folders/1cYbG29OPmPIT55IjAg4d8rxtKJB05PMc?fbclid=IwAR2FTpgmtjfc7Qs88TWtCgwwYG4TgpmUjwYoxCeXTCBYT5_4AX1rYpV7-sU