โครงการบริการวิชาการ KUIS STUDY TOUR 2024

โครงการบริการวิชาการ KUIS STUDY TOUR 2024

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ KUIS STUDY TOUR 2024 ระหว่างวันที่ 8-27กุมภาพันธ์ 2667 อันเป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการ 14 คน และครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน 8 ครอบครัว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ SDGs17 Partnerships for goals ที่มุ่งเน้นการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายผ่านการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ