โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในหัวข้อ “อโยธยา VS รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเมืองประวัติศาสตร์ ร่วมกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร มีนิสิตเข้าร่วมรับฟังจำนวน 250 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 11 ที่ว่าด้วยการให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน