ภาควิชาจิตวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในหัวข้อ “เสริมสร้าง Self – esteem”

ภาควิชาจิตวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในหัวข้อ “เสริมสร้าง Self – esteem”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นิสิตภาควิชาจิตวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในหัวข้อ “เสริมสร้าง Self – esteem” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Mental Health and Adjustment in Aging รูปแบบกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยาย และกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น ซึ่งนิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข