โครงการอบรมหัวข้อ “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

โครงการอบรมหัวข้อ “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมหัวข้อ “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainble Development Goals) ให้แก่บุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปฏิบัติตามพันธกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป