โครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจ หัวข้อทักษะการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น

โครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจ หัวข้อทักษะการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมโครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อทักษะการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น โดยได้มีคุณเพาพะงา ทวีแสงเพ็ชร จาก Facebook fanpage: PlearningExcel ให้เกียรติเป็นวิทยากร สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม สามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ทาง
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NLk2oLL9KEQZbv6GNN8jANAwXTRUY2m?fbclid=IwAR3txLUe_kaavCu9oVV4IsC9OCZkqR4oirvCFrPvhS1H8QLtmTvRi6WMVfI