โครงการศึกษาดูงานเชิงพื้นที่ในรูปแบบปกติใหม่

โครงการศึกษาดูงานเชิงพื้นที่ในรูปแบบปกติใหม่

วันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการศึกษาดูงานเชิงพื้นที่ในรูปแบบปกติใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เป็นวิทยากร โดยนิสิตได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนแสมสาร เพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน และประวัติศาสตร์ชุมชน ณ ชุมชนช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการศึกษาชุมชน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและวางแนวทางการจัดการบริการสังคม รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ในการทำงานด้านบริการสังคม ณ ชุมชนช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความหลากหลายของประชากรและมีการจัดบริการสังคมที่หลากหลาย