โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่นิสิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “ศาสนาและปรัชญาสู่เส้นทางความเป็นครู”

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่นิสิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “ศาสนาและปรัชญาสู่เส้นทางความเป็นครู”

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่นิสิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “ศาสนาและปรัชญาสู่เส้นทางความเป็นครู” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตรู้ข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและให้นิสิตได้แนวทางการวางแผนการประกอบอาชีพของตนเอง