โครงฝึกการอบรม “ทักษะการปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ”

โครงฝึกการอบรม “ทักษะการปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงฝึกการอบรม “ทักษะการปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรพล จั่นจิรภัทร นักสร้างเสริมสุขภาวะและกิจกรรมชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาและผู้สนใจ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการปรับตัวให้พร้อมกับการทำงานและเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข