โครงการ 2024 Short-term Academic Exchange

โครงการ 2024 Short-term Academic Exchange

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ 2024 Short-term Academic Exchange ภายใต้กรอบความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนิชิคิวชู ประเทศญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และนักศึกษาชาวไทย โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อาวุโสจากมหาวิทยาลัยนิชิคิวชู ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ รวมถึงคณาจารย์ นิสิตในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 17 Partnership for Goals (เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน)