สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดกิจกรรม Case Studies in Literature and Business Grand Presentation

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดกิจกรรม Case Studies in Literature and Business Grand Presentation

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน Case Studies in Literature and Business Grand Presentation เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงงานวิจัยในสายการเรียนภาษาและวรรณคดี และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ โดยในงานดังกล่าว มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ โดยนิสิตได้ตอบคำถามและได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

 1. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก อ. วีราภรณ์ คามีศักดิ์
 2. ดร. ณัฐภัทร พัฒนา
 3. ดร. อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์
 4. ดร. สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
 5. Aj. Christine Eide
 6. Aj. Richard O’Donnel
 7. ผศ. ดร. ลภัสรดา O’Donnell
  🌟 Case Studies in Literature and Business Grand Presentation 🌟
  On Thursday, March 14th, 2567 B.E., the English for Communication Program, Western Languages Department, held the Case Studies in Literature and Business Grand Presentation. This platform provided our fourth-year students majoring in English for Communication the opportunity to showcase their research outcomes in language and literature studies, as well as in English for Business. During the event, students presented their research orally and through posters. They engaged in insightful discussions, receiving valuable feedback from our esteemed faculty members:
 8. The department head (Aj. Weraphon Carmesak)
 9. Dr. Nattapat Pattana,
 10. Dr. On-Usa Pimsawad,
 11. Dr. Sutraphorn Tantiniranat,
 12. Aj. Christine Eide
 13. Aj. Richard O’Donnel, and
 14. Assistant Professor Dr. Laphatrada O’Donnell
  Congratulations to all the students for their hard work and dedication. Your commitment to academic excellence is truly commendable!