โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ วางกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Porter’s Five Force Model & Business Model Canvas

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ วางกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Porter’s Five Force Model & Business Model Canvas

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ วางกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Porter’s Five Force Model & Business Model Canvas ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องการวางแผนและการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 142 คน ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลการจัดอบรมของงานบริการวิชาการได้ที่ งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา