หารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

หารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ ในวาระหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่) เพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป