โครงการฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์การ”

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์การ”

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 นิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์การ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวิชากร ขุนภักดี นักจิตวิทยา สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาและผู้สนใจ
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์การสื่อสารและลดปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการสื่อสารเมื่อต้องทำงานร่วมกันได้