โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ มัคคุเทศก์น้อย (Youth Tourist Guide)

โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ มัคคุเทศก์น้อย (Youth Tourist Guide)

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ มัคคุเทศก์น้อย (Youth Tourist Guide) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียน MEP (Mini English Program) โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อมรฉัฐ เสริมชีพ อ.ชนม์ชนก สัมฤทธิ์ และอ.ประวิทย์ สายสงวนวงศ์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ เป็นวิทยากร และมีตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การนำเสนอทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ ผ่านรูปแบบการบรรยาย การทำกิจกรรมบทบาทสมมติ การทำกิจกรรม walk rally ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการเป็นมัคคุเทศก์และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป