โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การบริหารเวลาและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ”

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การบริหารเวลาและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ”

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การบริหารเวลาและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนกฤต แสงอุทัศน์ และคณะ จากหน่วยงาน FullFill Learning เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ ให้กับนิสิตสาขาจิตวิทยาและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลา การวางแผนการทำงาน และสามารถนำหลักการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นต่อไป