โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สานสัมพันธ์เครือข่ายประวัติศาสตร์เทาแดง/ เทาทอง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สานสัมพันธ์เครือข่ายประวัติศาสตร์เทาแดง/ เทาทอง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ สานสัมพันธ์เครือข่ายประวัติศาสตร์เทาแดง/ เทาทอง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งชมโบราณสถานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ (ตึกมหาราชา ตึกราชินี) สถานพักตากอากาศริมหาดบางแสน วิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน การจัดระบบนิเวศชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นองค์รวม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวคิดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความครอบคลุมและการมีส่วนร่วมทางสังคม ตลอดจนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน