โครงการเวทีนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4

โครงการเวทีนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเวทีนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถด้านการสื่อสาร อันเป็นสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา