โครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีโอกาสนำเสนอผลงานที่ได้จากการปฏิบัติสหกิจตลอดภาคการศึกษา อันเป็นผลจากการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ นิสิตได้นำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปจนถึงผู้ที่สนใจที่ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ