ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการค่ายการพัฒนาเศรษฐกร

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการค่ายการพัฒนาเศรษฐกร

วันที่ 6 – 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการค่ายการพัฒนาเศรษฐกร “การเตรียมความพร้อมนิสิตเศรษฐศาสตร์ออกสู่ตลาดแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการ” เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงความต้องการทักษะแรงงานที่สำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการสมัครงาน การเตรียมความพร้อมในตำแหน่งงานแต่ละประเภท ตลอดจนการเตรียมตัวฝึกฝนทักษะในการเป็นผู้ประกอบการจากเจ้าของธุรกิจจริง