โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ โอบกอดความหลากหลายของวัยรุ่น

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ โอบกอดความหลากหลายของวัยรุ่น

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ โอบกอดความหลากหลายของวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการสร้างห้องเรียน/ โรงเรียนเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับโอบรับความหลากหลาย การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมเรียนรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของวัยรุ่น (ผู้เรียน) และเพื่อให้บริการวิชาการด้วยฐานปัญญาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่สังคม โดยเน้นชุมชน