ภาควิชานิเทศศาสตร์

“มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ

ภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม”